Nemzetközi Informatikai Olimpia 1999

Antalya, TörökországVirágüzlet - 1. Nap, 1. feladat (  pont, időlimit: 2 mp tesztesetenként)
A virágüzlet kirakatát a lehető legszebben akarod berendezni. Több különböző virágcsokor van, és legalább ugyanannyi váza. Minden csokrot bele kell rakni valamelyik vázába. Minden vázában legfeljebb egy csokor lehet. Ha több váza van, mint csokor, akkor néhány váza üresen marad. A csokrokat és a vázákat 1-től kezdődő sorszámuk azonosítja. Ha i<j, akkor az i-edik csokornak kisebb sorszámú vázában kell lennie, mint a j-edik csokornak.
A váza-csokor párok esztétikai értékét egy-egy egész számmal adjuk meg, amint azt a táblázatban szereplő példa mutatja. Az üres váza esztétikai értéke 0.
 
Vázák
1 2 3 4 5
Virágcsokrok 1 (azálea) 7 23 -5 -24 16
2 (begónia) 5 21 -4 10 23
3 (szekfű) -21 5 -4 -20 20

A táblázat szerinti esetben például az azálea jól illik a 2. és rosszul a 4. vázához.
A lehető legszebb elrendezés mellett az esztétikai értékek összege maximális. Ha egynél több megoldás van, közülük bármelyik megadható.


Bemenet:

A flower.inp állomány tartalma:
Kimenet:
A flower.out állomány pontosan két sorból áll:
Példa:
 
FLOWER.INP FLOWER.OUT
3 5
7 23 –5 –24 16
5 21 –4 10 23
–21 5 –4 –20 20
53
2 4 5


Titkos kódok - 1. Nap, 2. feladat (  pont, időlimit: 10 mp)
Adott egy szöveg és kódszók egy sorozata. A szövegben egy olyan üzenet van elrejtve, amely a megadott kódszókból áll.

A kódszókban és a szövegben kizárólag az angol ábécé kis- és nagybetűi fordulnak elő. A kis- és nagybetűket megkülönböztetjük egymástól. A szövegben előforduló kódszó betűi között más betűk is lehetnek. Például az AuLvL szöveg, ahol u és v tetszőleges (esetleg üres) karaktersorozat, tartalmazza az ALL kódszót. Általában azt mondjuk, hogy az A szövegrész illeszkedik a B kódszóra, ha A és B első, ill. utolsó betűje azonos, és A-ból nulla vagy több betű elhagyásával kapható meg a B.

Egy kódszóra több, esetleg egymást átfedő szövegrész is illeszkedhet. Több kódszóra is illeszkedhet ugyanaz a szövegrész. Az is előfordulhat, hogy egy kódszóra egyetlen szövegrész sem illeszkedik.

Az illeszkedő szövegrészt első és utolsó karakterének szövegbeli sorszáma azonosítja. A szöveg karaktereit 1-től sorszámozzuk. A c1 és c2 szövegrészek nem fedik át egymást, ha c1 első betűjének sorszáma nagyobb (>) c2 utolsó betűjének sorszámánál, vagy fordítva.

A megoldás szövegrészek olyan halmaza, amelyben mindegyik szövegrész illeszkedik valamelyik kódszóra, továbbá

Ha több helyes megoldás is van, közülük csak egyet kell megadni.

Feltételek:

Azt mondjuk, hogy a C szövegrész a W kódszóra jobb-minimálisan illeszkedik, ha C egyetlen kezdőszelete sem illeszkedik W-re. Például az ALL kódszóra az AAALAL jobb-minimálisan illeszkedik; az AAALALAL ugyancsak illeszkedik, de nem jobb-minimálisan.

A vizsgálandó szövegben

Bemenet:
Két bemenő állomány van: words.inp és text.inp.
Kimenet:
Példa:
 
 
words.inp text.inp codes.out
RuN
RaBbit
HoBbit
StoP
StXRuYNvRUHoaBbvizXztNwRRuuNNP 12
2 9 21
1 4 7
1 24 28


Földalatti város - 1. Nap, 3. feladat (  pont, időlimit: 5 mp)
Kappadókiában, a földalatti városban, a sötétben a kijáratot keresve, egy térképre bukkansz. Sajnálatos módon a térkép nem jelzi, hol vagy, ezt a város felderítésével neked kell kitalálnod.
A város térképe olyan négyzetháló, ahol a négyzetek vagy O betűvel jelölt üres mezőt, vagy W betűvel jelölt falat jelentenek. Van nálad iránytű, így a térképet be tudod tájolni. A mező, ahol állsz, üres.
A megoldást a start (paraméter nélküli) eljárás meghívásával kell kezdened. A város felderítésére a look és a move eljárást használhatod.
A look(dir) függvényeljárás-hívással arra a kérdésre kapsz választ, hogy a dir irányba eső, szomszédos mező üres-e. A dir paraméter négy lehetséges értéke 'N', 'S', 'E' és 'W', a függvényhívás eredménye pedig az 'O' betű, ha dir irányban a szomszédos mező üres, és a 'W' betű, ha ott fal van ('N' = észak, 'S' =dél, 'E' = kelet, 'W' = nyugat).
A move(dir) eljáráshívással léphetsz át dir irányban a szomszédos mezőre. Természetesen csak üres mezőre léphetsz. Bármely üres mezőről bármely másik üres mezőre el lehet jutni.

A feladat az, hogy a lehető legkevesebb számú look -függvényhívással kitaláld, melyik mezőn volt a térkép. Ha kitaláltad, a finish(x, y) eljáráshívással kell közölnöd az eredményt, ahol x a vízszintes (kelet-nyugati), y pedig a függőleges (észak-déli) koordinátát jelenti.

Feltételek:

Bemenet:
Az under.inp állományban
Kimenet:
Kimeneti állomány nem kell létrehozni. Az eredményt a finish(x,y) eljáráshívás révén kell közölnöd.
Példa:
 
UNDER.INP lehetséges párbeszéd
5 8
WWWWW
WWWOW
WWWOW
WOOOW
WOWOW
WOOWW
WWOOW
WWWWW
start;
look(’N’) ’W’
look(’E’) ’O’
move(’E’)
look(’E’) ’W’
finish(3,5)
Útmutató:
A forrásprogramba írd bele a következő sort:
Uses undertpu;
Ez a tpu a következő eljárásokat és függvényeljárásokat definiálja:
Procedure start; {ezt kell először meghívni}
Function look(dir: char):char;
Procedure move(dir: char);
Procedure finish(x,y: integer); {ezt kell utoljára meghívni}
Értékelés:
Időlimit: 5 másodperc.
Egy-egy tesztesetre a teljes pontszámot (jelöljük A-val) az olyan program kapja meg, amelyre a look-hívások x száma nem több, mint az értékelő program által beállított M szám. (M nagyobb, mint a lehetséges minimum.) M például nem függ attól, hogy az irányokat az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező sorrendben vesszük-e figyelembe. Részpontszám jár az olyan megoldásra, amelyre M<x<2M.

A végleges pontszámot az alábbi képlettel határozzuk meg:

A,         ha x<=M
A(2M-x)/M, ha M<x<2M
0,         ha x>=2M
A programra hibás működés esetén 0 pontot adunk. Hibásan működik a program a következő esetekben:
Értékelés:
Készíts egy szöveges állományt place.txt néven, amely a kitalálandó mező koordinátáit tartalmazza. Futtasd a programodat. Az eredményt a result.txt állományban találod.

A place.txt állományban egyetlen sorban két szám legyen, a kitalálandó mező vízszintes és függőleges koordinátája. Magadnak kell létrehoznod az under.txt bemeneti állományt is. A result.txt állományban két sort találsz. Az első sorban a finish(x,y) eljáráshívásban megadott (x,y) koordinátapár van, a másodikban pedig a "You used look nnn times" üzenet, ahol nnn a programod által végrehajtott look-hívások száma.

Fontos tudni, hogy ezzel csak azt tudod ellenőrizni, hogy a programod helyesen használja-e a megadott eljárásokat, azt nem, hogy a megoldásod jó-e.