Nemzetközi Informatikai Olimpia 2001

Tampere, FinnországPontok - 2. Nap, 1. feladat (100 pont, időlimit: 1 mp)
A kétszemélyes játékot egy olyan irányított gráfon játsszák, amelyek 1-től N-ig számozott csomópontjait elosztják a játékosok között. A csomópont értéke a csomópontba írt 1 és N közötti szám; minden csomópontnak a többitől különböző értéke van. Kezdetben mindkét játékosnak 0 pontja van. A játék az 1. számú csomóponttól indul, szabályai a következők:
  1. Ha az aktuális csomópontba írt szám nagyobb, mint a csomópont tulajdonosának aktuális pontszáma, akkor ez lesz a tulajdonos új pontszáma, egyébként a pontszáma nem változik. A másik játékos pontszáma mindenképpen változatlan marad.
  2. 2. Ezt követően az aktuális csomópont tulajdonosa kiválaszt egy olyan csomópontot, amelybe él vezet az aktuális csomópontból; a következő lépésben ez lesz az aktuális csomópont. Ha ez is az övé, akkor újra ő következik.
A játék akkor ér véget, ha valamelyik játékos visszajut a kezdő (első) csomópontba. Az győz, akinek a játék végén több pontja van.

Az irányított gráf olyan elrendezésű, hogy

Írj olyan programot, amely a fenti szabályok szerint játszik és győz. A programot csak olyan adatokkal tesztelik, hogy győzni tudjon, függetlenül attól, hogy ki lép először. Az ellenfél optimálisan játszik, azaz ha lehetőséget kap rá, akkor győz.

Bemenet és kimenet:

Programod a standard inputról olvas és a standard outputra ír. A te programod az 1-es, az ellenfél a 2-es játékos. Induláskor a programodnak a következőket kell beolvasnia.

Az első sorban a csomópontok N száma van (1 <= N <= 1000).
A következő N sor mindegyikében N egész szám van. Az I-edik sorban a J-edik szám 1, ha vezet él I-ből J-be, egyébként 0.
A következő sorban N egész szám van, ahol az I-edik szám az I-edik csomópont tulajdonosának a száma (1 vagy 2).
A következő sorban is N egész szám van; itt az I-edik szám az I-edik csomópontba írt érték.

Ezután következnek a játék lépései (az 1-es csomóponttól kezdve) az alábbiak szerint:

Példa:
Az ábrán körrel jelölt csomópontok tulajdonosa az 1-es, a négyzettel jelölteké a 2-es játékos. A csomópont mellé írt szám a csomópontot azonosító szám, a csomópontba írt szám pedig a csomópont értéke.

BEMENET KIMENET Magyarázat
4   N
0 1 0 0   Az 1. csomópontból kivezető élek leírása
0 0 1 1   A 2. csomópontból kivezető élek leírása
0 0 0 1   A 3. csomópontból kivezető élek leírása
1 0 0 0   A 4. csomópontból kivezető élek leírása
1 1 2 2   A csomópontok tulajdonosai
1 3 4 2   A csomópontok értékei
  2 Az 1-es játékos lépése.
  4 Az 1-es játékos lépése.
1   A 2-es játékos lépése a kezdő helyre.
A játék végén az 1-es játékosnak 3, a 2-esnek 2 pontja van, így az 1-es győzött.
Programozási tamácsok:
Az alábbi példákban a target egész változó az aktuális csomópont sorszáma.

Ha C++ nyelven az iostreams modult használod, a következőképpen olvass, illetve írj:

cin>>target;
cout<<target<<endl<<flush;
Ha C vagy C++ nyelven a scanf és printf eljárásokat használod, a következő-képpen olvass, illetve írj:
scanf ("%d", &target);
printf("%d\n",target); fflush (stdout);
Pascal nyelven a következőképpen olvass, illetve írj:
Readln(target);
Writeln(target);
Segédeszközök:
Kapsz egy programot (Linux: score2, Windows: score2.exe), amely a score.in állományból beolvasott, a kiinduló helyzetet leíró adatokat kiírja a standard outputra, olyan formában, ahogyan azt a programod várja a standard inputról. Ezt felhasználhatod a programod tesztelésére. Ezután (véletlenszerű stratégiát alkalmazva) a standard inputról beolvassa a programod által kiírtakat, és kiírja a saját lépéseit a standard outputra.
Pontozás és értékelés:
Ha a programod nyer, megkapod a maximális pontszámot, egyébként 0 pontot kapsz tesztesetenként.

Az értékelés során a programod először egy másik programmal játszik olyan időkorlát mellett, amely 1 másodperccel nagyobb a megadott időkorlátnál. A programod input és output adatait tárolják. Ezután a programodat újra futtatják az előzőleg eltárolt és most egy állományból beolvasott input adatokkal és a megadott időkorláttal, és veszik figyelembe értékeléskor. A programodnak ugyanazt az eredményt kell adnia, mint az előző futtatásakor.Kettős kódolás - 2. Nap, 2. feladat (100 pont, időlimit:   mp)
Az AES (Advanced Encryption Standard) kódoló algoritmus három 128 bites blokkal dolgozik. p a kódolandó üzenet, k a kulcs és c az E függvénnyel előállított kódolt üzenet blokkja:
c = E(p, k)
Az E kódoló függvény inverze az a D dekódoló függvény, amelyre
D ( E(p, k), k ) = p ,     E ( D(c, k), k ) = c
A kettős AES algoritmus két független kulcsot használ: először k1-et, azután k2-t:
c2 = E ( E(p, k1), k2 )
A kulcsoknak csak az első 4*s bitje (az első s hexadecimális jegye) számít, a többi bitjük 0 értékű.
Kettős AES algoritmussal kódolt üzenetek kulcsait kell megfejtened a kódolandó és a kódolt üzenet, valamint az s ismeretében.
A kódoló és a dekódoló függvények megtalálhatók a könyvtárban.
Nem a programot, hanem a megfejtett kulcsokat kell beadni.

Bemenet:

10 különböző kulcspárt kell megfejtened a double1.in … double10.in állományok adataiból (mindre van megoldás). Minden állományban három sor van. Az elsőben van az s egész szám, a másodikban a kódolandó p üzenet, a harmadikban pedig a kettősen kódolt c2 üzenet. Mindkét üzenet 32 hexadecimális számjegyből ('0'..'9', 'A'..'F') áll. (A könyvtár egyik eljárása konvertálja a stringet blokká.)
Kimenet:
10 output állományt kell előállítanod. Minden állományban három sor legyen. Az első sorba az I-edik input állomány esetén a következő szöveget írd:
#FILE double I
A második sorba a k1, a harmadik sorba a k2 kulcsot kell írnod. Mindkét kulcs 32 hexadecimális számjegyből ('0'..'9', 'A'..'F') álljon! (A könyvtár egyik eljárása konvertálja a blokkot karakteres formára.) Ha több megoldás van, akkor is csak egyet kell kiírnod.
Példa:
 
DOUBLE.IN DOUBLE.OUT
1
00112233445566778899AABBCCDDEEFF
6323B4A5BC16C479ED6D94F5B58FF0C2
#FILE double 0
A0000000000000000000000000000000
70000000000000000000000000000000
Könyvtár:
FreePascal könyvtár
Linux: aeslibp.p, aeslibp.ppu, aeslibp.o;
Windows: aeslibp.p, aeslibp.ppw, aeslibp.ow
type
  HexStr = String [ 32 ]; { only '0'..'9', 'A'..'F' }
  Block  = array [ 0..15 ] of Byte; { 128 bits }

procedure HexStrToBlock ( const hs: HexStr; var b: Block );
procedure BlockToHexStr ( const b: Block; var hs: HexStr );
procedure Encrypt ( const p, k: Block; var c: Block );
  { c = E(p,k) }
procedure Decrypt ( const c, k: Block; var p: Block );
  { p = D(c,k) }


Az aestoolp.pas program bemutatja a FreePascal könyvtár használatát.

GNU C/C++ könyvtár (Linux és Windows: aeslibc.h, aeslibc.o):
 

typedef char HexStr[33]; /* '0'..'9', 'A'..'F', '\0'-terminated */
typedef unsigned char Block[16];  /* 128 bits */

void hexstr2block ( const HexStr hs, /* out-param */ Block b );
void block2hexstr ( const Block b, /* out-param */ HexStr hs );
void encrypt ( const Block p, const Block k, /* out-param */ Block c );
  /* c = E(p,k) */
void decrypt ( const Block c, const Block k, /* out-param */ Block p );
  /* p = D(c,k) */


Az aestoolc program bemutatja a GNU C/C++ könyvtár használatát.

Korlátok:
1 <= s <= 5
Megjegyzés:
10 mp-en belül minden input állomány esetén meg lehet fejteni a kulcsot.


Raktár - 2. Nap, 3. feladat (100 pont, időlimit: 1 mp)